top of page

Privacy Policy


Inleiding 
De website www.jongeneel.com wordt geëxploiteerd door A.J. Jongeneel en Zonen Transport B.V. (hierna: ‘Jongeneel Transport’). Jongeneel Transport hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’), worden behandeld.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw rechten op grond van de AVG kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten via de website www.jongeneel.com

Rechtsgrond
Jongeneel Transport verwerkt persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene;

 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Jongeneel Transport;

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;

 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Jongeneel Transport rust.


Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via de contactgegevens zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

 

Persoonsgegevens
Op grond van de AVG is een persoonsgegeven alle informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd, zonder daarvoor een bijzondere inspanning te leveren. Jongeneel Transport verwerkt de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, namelijk:

 • NAW-gegevens;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer;

 • Bankgegevens. 
   

Doeleinden
Jongeneel Transport verzamelt en verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • Het toezenden van offertes;

 • Het beantwoorden van vragen over onze diensten en producten;

 • Het uitvoering geven aan de gesloten overeenkomst;

 • Facturering;

 • Het behandelen van sollicitaties en het eventueel uitvoeren van een arbeidsovereenkomst op basis van deze sollicitaties.


Bewaartermijnen
Jongeneel Transport bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat Jongeneel Transport de gegevens bewaart zolang dat nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden. Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard of er dient te worden voldaan aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.


Persoonsgegevens van sollicitanten worden uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd na een afwijzing. Indien wij uw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrij komen, zal deze termijn één jaar zijn. 


Verstrekking aan derden
Jongeneel Transport maakt alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van haar diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw persoonsgegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden gebeurt nooit.
Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen:

 • Hosting partijen

 • Software leveranciers


Vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens
Jongeneel Transport heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Beveiligde netwerkverbindingen (SSL);

 • Verplichte geheimhouding door personeel en derden middels een geheimhoudingsverklaring;

 • Beperkte toegang tot persoonsgegevens (alleen voor geautoriseerde personen);

 • Back-ups;

 • ‘Privacy awareness’ trainingen voor personeel;

 • Strikt wachtwoordbeleid.
   

Ondanks de vergaande inspanningen van Jongeneel Transport kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. 
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Jongeneel Transport behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Jongeneel Transport kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Jongeneel Transport raadt u daarom aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Rechten van betrokkenen
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene de navolgende rechten:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;

 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;

 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens (die u zelf aan ons heeft verstrekt);

 • Het recht om correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens te vragen;

 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken.

 

Een verzoek kunt u indienen via het onderstaand e-mailadres. 

Indien u een beroept wenst te doen op één van bovenstaande rechten, is Jongeneel Transport verplicht uw identiteit te controleren. Jongeneel Transport verzoekt u daarom om een kopie van uw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat. Tevens dient u in uw verzoek te vermelden op basis van welke grond u het verzoek indient.


Klachten 
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. Op grond van de AVG heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Contact
Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

A.J. Jongeneel en Zonen Transport B.V.
Voorschoterweg 52a 
2235 SH Valkenburg (Z-H)
Telefoon: +31 71 532 25 30
E-mail: contact@jongeneel.com 


Cookieverklaring 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website www.jongeneel.com worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: ‘Apparaat’) worden opgeslagen. De cookies die via de website worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. 


Cookies op onze website
Voor onze website gebruiken wij verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. Daarom zijn we duidelijk over welke cookies we gebruiken en waarvoor we ze gebruiken.

 

 • Functionele cookies

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Deze cookies kunnen dan ook niet uitgeschakeld worden bij het opgeven van uw cookie voorkeur.
 

 • Analytische cookies

Analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze websites gebruiken. De inzichten die we hiermee verkrijgen helpen ons om de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken we de volgende diensten:

 

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vindt u hier. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google Analytics, klik hier.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.

 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

 • De Google Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google diensten.

 • Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
   

Als u niet wilt dat Google Analytics deze gegevens verzamelt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on hier downloaden van de Google website.

Kan ik cookies uitschakelen?
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Hoe kan ik mijn cookies verwijderen?
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, worden de cookies automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

bottom of page